International Scientific Advisory Board

(In alphabetical order of last name)

Leslie Banks-Sills (Israel)

Grigory I. Barenblatt (USA)

Claude Bathias (France)

Alberto Carpinteri (Italy)

René de Borst (The Netherlands)

Robert H. Dodds (USA)

Mimoun Elboujdaini (Oman)

Fernand Ellyin (Canada)

Giuseppe Ferro (Italy)

Huajian Gao (USA)

Emmanuel E. Gdoutos (Greece)

Robert Goldstein (Russia)

Dietmar Gross (Germany)

En-Hou Han (China)

Mark Hoffman (Australia)

Youshi Hong (China)

Xiao Zhi Hu (Australia)

Yonggang Huang (USA)

John W. Hutchinson (USA)

Keh-Chih Hwang (China)

Anthony R. Ingraffea (USA)

Bhushan L. Karihaloo (UK)

Takayuki Kitamura (Japan)

John F. Knott (UK)

Jian Lu (Hong Kong, China)

Digby D. Macdonald (USA)

Yiu-Wing Mai (Australia)

Arthur J. McEvily (USA)

Nikita F. Morozov (Russia)

Ramarathnam Narasimhan (India)

Andrzej Neimitz (Poland)

James C. Newman (USA)

Paul C. Paris (USA)

Lijie Qiao (China)

Krishnaswamy Ravi-Chandar (USA)

Robert O. Ritchie (USA)

Claudio Ruggieri (Brazil)

Ashok Saxena (USA)

George C. Sih (China)

Jun Sun (China)

Zhigang Suo (USA)

David Taplin (UK)

Shandong Tu (China)

Viggo Tvergaard (Denmark)

Cynthia A. Volkert (Germany)

Kim Wallin (Finland)

Gordon Williams (UK)

Xue-Ren Wu (China)

Wei Yang (China)

Lin Ye (Australia)

Toshimitsu Yokobori (Japan)

Shouwen Yu (China)

Tongyi Zhang (China)

Zhiliang Zhang (Norway)